ANBI - Status

ANBI
Balans 31.12.2015
     
Debiteuren, voorraad c.a         2.983
Liquide middelen      16.100
Crediteuren         5.262
Eigen vermogen      13.821
 
Staat van baten en lasten 2014
Omzet      27.785
Inkoop         5.862
Bruto resultaat      21.923
Huisvesting      21.851
Verkoop,acquisitie c.a.         1.577
Algemeen         7.110
Financiering           -112
Bedrijfskosten      30.426
Bedrijfsresultaat       -8.503
Bijdrage accommodatie van derden         7.875
Negatief resultaat 2015           -628
 
Weiteveen,  8 januari 2016
H.Kloeze, penningmeester