ANBI - Status

Balans 31.12.2018
Debiteuren, voorraad c.a         5.949
Liquide middelen      24.922
Crediteuren         6.832
Eigen vermogen      24.039
 
Staat van baten en lasten 2018
Omzet      44.714
Inkoop         7.546
Bruto resultaat      37.168
Huisvesting      22.710
Verkoop,acquisitie c.a.         1.725
Algemeen      16.284
Financiering                -  
Bedrijfskosten      40.719
Bedrijfsresultaat       -3.551
Bijdrage accommodatie van derden         7.897
Positief resultaat 2018         4.346
 
Weiteveen,  12 januari 2019.
H.Kloeze, penningmeester