ANBI

ANBI – Status

Balans 31.12.2019
Debiteuren, voorraad c.a         1.727
Liquide middelen      34.653
Crediteuren         8.432
Eigen vermogen      27.948
Staat van baten en lasten 2019
Omzet      47.068
Inkoop      10.724
Bruto resultaat      36.344
Huisvesting      27.249
Verkoop,acquisitie c.a.         1.185
Algemeen      13.783
Financiering                –  
Bedrijfskosten      42.217
Bedrijfsresultaat       -5.873
Bijdrage accommodatie van derden         7.875
Positief resultaat 2018         2.002
Weiteveen,  1 maart 2020
H.Kloeze, penningmeester
Voetstappen
Voetstappen